Behandling av personuppgifter

Följande text beskriver Quinyx policy för behandling av personuppgifter som inhämtas via våra webbplatser.

INLEDNING & GODKÄNNANDE
Genom att använda Quinyx webbplatser godkänner du användningen av din information i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Genom att lämna information via webbplatserna, ger du ditt samtycke till den hantering av personuppgifter som är beskriven nedan.

PERSONUPPGIFTER
Quinyx behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och nedan angivna principer.

I denna policy avser begreppet “personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person (d.v.s. en människa), t.ex. namn, adress, födelsedatum.

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER
Quinyx samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. I normala fall samlar vi in dina personuppgifter när du anmäler dig till att delta i våra kurser och seminarier, tar del av information och anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.m., svarar på enkäter och deltar i undersökningar, söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss.

Som besökare behöver du inte lämna några personuppgifter för att kunna använda våra webbplatser. Våra webbplatser samlar endast in personuppgifter som är specifikt och frivilligt tillhandahållna av besökaren. Sådana personuppgifter kan bestå av exempelvis följande information: namn, adress, nuvarande titel, telefon- och/eller faxnummer och e-postadress.

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
I samband med att du via våra webbplatser beställer nyhetsbrev eller anmäler dig till våra kurser och seminarier, registreras du som kund till Quinyx. Du kan även välja att registera dig på våra webbplatser för att till exempel få tillgång till specifikt innehåll, delta vid ett evenemang, svara på en undersökning, eller efterfråga information kring specifika intresseområden.

Information som du lämnar registreras och används för administration av beställda tjänster eller produkter och för att personalisera och förbättra våra webbplatser. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsföringsändamål eller för att skicka reklammaterial eller kommunikation avseende tjänster tillhandahållna av Quinyx som vi tror kan vara av intresse för dig, samt uppföljning för utveckling och förbättring av Quinyx tjänster.

Om du deltar i enkäter och undersökningar, söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. Vi använder eller delar inte personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med det ursprungliga ändamål för vilket de samlats in, såvida inte efterföljande samtycke har erhållits.

BESÖKARENS RÄTTIGHETER
Du kan när som helst begära att vi slutar skicka e-post eller annan kommunikation som genereras baserat på din registrering på våra webbplatser.

Besökare som önskar få en kopia av sina personuppgifter bör kontakta oss. I samtliga fall kommer vi att behandla förfrågningar om att komma åt information eller ändra information i enlighet med tillämpliga legala krav.

Om och när personuppgifter behandlas, åtar sig Quinyx att tillse att personuppgifterna inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
Quinyx kommer aldrig att sälja, publicera eller lämna ut uppgifter om någon besökare till någon icke närstående tredje part utan att först underrätta besökaren och inhämta uttryckliga tillstånd och godkännande.

Quinyx kan lämna information om en besökare till sina ombud, dotterföretag i Sverige och andra länder eller till andra enheter som är knutna till Quinyx AB i Sverige eller internationellt när det är nödvändigt för det ändamål för vilket sådan information lämnades. Vi kan även komma att tillhandahålla dina personuppgifter till andra enheter inom Quinyxnätverket i syfte att förmedla information till dig som kan vara av intresse och för att genomföra marknads- eller andra undersökningar.

Om vi beslutar att sälja, köpa, gå samman eller på annat sätt omorganisera vår affärsverksamhet kan detta innebära att vi överför personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras rådgivare.

SÄKERHET
Quinyx vidtar rimliga åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal har tillgång till identifierbara personuppgifter som översänts via Quinyx webbplatser. Dessa anställda är skyldiga att hålla känsliga sådana uppgifter konfidentiella.

BLOGGAR, FORUM OCH ANNAN SOCIAL MEDIA
Våra webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra social media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt "Social media-applikationer”). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social media-applikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför tar vi inget ansvar för någon annan användares användning, missbruk, felaktigt tillskansande av personuppgifter eller annan information som du bidragit med i någon Social media-applikation.

KONTAKT
Om du har några frågor eller problem beträffande denna personuppgiftspolicy eller avseende eventuell behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på info@quinyx.com eller 08 - 611 50 20.

default-icon

Kontakta oss

Om du har några frågor angående din integritet när du använder denna webbplats, skicka ett mail till info@quinyx.com eller ring oss på 08 611 50 20.